NOVÁ petice za zachování existence a další rozvoj Školy Kavčí hory

Současná škola Kavčí hory, která v kalendářním roce 2006 završila 40 let své existence, vznikla v období populačního boomu a budování pankráckých sídlišť. Jako jedna z mála pražských škol hledala sama na počátku devadesátých let řešení úbytku žáků a nalezla jej ve zřízení I. Obecné rodinné školy ve školním roce 1992/1993. Ve školním roce 1995/1996 došlo k její transformaci na Střední odbornou školu služeb a vývoj byl završen připojením blízké mateřské školy v Kaplické ulici.

Vznikl tím naprosto ojedinělý subjekt výchovně vzdělávací instituce, která integruje děti, žáky i studenty od tří do devatenácti let. Vedle systematicky a dlouhodobě vytvářeného genia loci – vstřícné a přátelské atmosféry – je specifikem školy i do široka rozevřená náruč výchovně vzdělávacího procesu na naší škole, která rozvíjí a podporuje schopnosti žáků a studentů talentovaných, ale poskytuje i šanci vyniknout a uplatnit se i průměrným či hendikepovaným.
O úspěšnosti této cesty svědčí například četná slova uznání ze strany rodičů (zejména těch, jejichž děti prošly jinými ZŠ), či hodnocení studentů a vedoucích učitelů Theologické fakulty a Pedagogické fakulty UK z jejich pedagogických praxí (naše škola již řadu let funguje jako Fakultní škola a v současnosti je i pilotní školou pro tvorbu ŠVP na střední škole). Příznivé a jednoznačně kladné jsou i výsledky naší SŠ v rámci dotazníkového šetření provedeného společností SCIO – Mapa školy. Navíc i v evropském měřítku patří právě tento námi praktikovaný způsob spojení několika typů škol k velmi moderním a propagovaným a i náš zřizovatel měl vždy pro jeho působení slova uznání.
Je pro nás proto naprosto nepochopitelné, že na návrh současného místostarosty pro oblast školství bylo rozhodnuto v rámci optimalizačního programu zlikvidovat výsledky dlouhodobého úsilí našich pedagogů a rozdělit, či dokonce zrušit Školu Kavčí hory. Fakt, že na zasedání Rady městské části Prahy 4 ze dne 16. 5. 2007 došlo pod vlivem pobouření rodičovské veřejnosti, žáků, studentů a zaměstnanců školy k ústupu z dosavadních optimalizačních plánů, nás sice potěšil, ale současně přesvědčil, že původní návrh byl pouze administrativním zásahem bez promyšlené koncepce. Současně v nás náhlý obrat budí nedůvěru a obáváme se, zda nejde pouze o odklad původního záměru a taktický manévr. Důrazně proto žádáme o poskytnutí průkazných záruk, že se podobná situace nebude v budoucnu opakovat a že naše ekonomicky bezproblémová, dostatečně naplněná a spolehlivě fungující škola bude chápána jako jednolitý subjekt.
Máme rovněž obavu, že oddělením naší střední školy po dobu rekonstrukce a jejím působením v ZŠ Na Líše vznikne opět prostor pro návrat k původnímu záměru, a prosazujeme proto cestu postupné rekonstrukce za plného provozu (což se objevilo i v původním návrhu autorů projektu) či přesun jen některých tříd naší školy na bližší nenaplněné ZŠ (např. Plamínkova) tak, aby byla dostupná i pro přecházení pedagogů a nedošlo tím k narušení výchovně vzdělávacího procesu.

V případě souhlasu se zněním této petice prosím připojte svůj podpis na petiční arch.

V Praze dne 21. 5. 2007

Komentáře jsou uzavřeny.