PETICE ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY KAVČÍ HORY PROTI LIKVIDACI ŠKOLY

V minulých dnech jsme byli vedením školy informováni o chystaném projektu optimalizace školských zařízení na Praze 4, v jehož rámci má dojít k přesunutí naší střední školy na ZŠ Na Líše a naše ZŠ má být součástí ZŠ Horáčkova, čímž dojde k zániku právního subjektu školy Kavčí hory.

Nemůžeme v prvé řadě neupozornit na fakt, že chystané závažné změny týkající se stovek žáků a studentů naší školy nebyly zřizovatelem prodiskutovány s vedením školy, zástupci Rady školy či rodičovské veřejnosti, ale jsou připravovány formou administrativního zásahu zohledňujícího pouze ekonomické hledisko. Z kusých informací, které nám doposud byly poskytnuty, vyplývá, že jsou zcela opomenuta specifika naší školy, a proto uvádíme argumenty podporující naše odmítavé stanovisko ke koncepčnímu návrhu pana místostarosty pro školství.

Škola je budována od roku 1992 jako projekt soužití dvou škol pod jednou střechou (v roce 2004 přibyla do projektu i MŠ Kaplická jako škola třetí). Výše uvedeným rozhodnutím bude tak zcela zmařeno mnohaleté úsilí desítek pedagogů, vychovatelů naší školy a rodičovské veřejnosti, kterým se podařilo vytvořit ojedinělé a vzájemně prospěšné soužití dětí různých věkových skupin, navíc po léta podporované zřizovatelem a vysoce kladně hodnocené českou školní inspekcí i vedením a studenty Teologické a Pedagogické fakulty UK, jejichž jsme fakultní školou. Z vlastní zkušenosti víme, že jde o dlouhodobý systematický i náročný proces, jehož příznivý výsledný efekt nelze bezproblémově implantovat do nového nepřipraveného prostředí.

Tím se současně naskýtá otázka, zda ředitel ZŠ má dostatek zkušeností týkajících se problematiky středoškolského vzdělávání, zejména v období probíhajících změn (nová maturita, tvorba ŠVZP, kde jsme pilotní školou pro tvorbu průřezových témat, matrika středních škol, vyhotovování správních rozhodnutí pro střední školu, atd.).

Dalším znepokojujícím problémem je nově vzniklá naplněnost (či spíše přeplněnost) obou budoucích subjektů, která jednoznačně povede ke zhoršení kvality výchovně vzdělávacího procesu a četným organizačním obtížím (dělené hodiny, vyučovací proces v odborně vybavených pracovnách, relaxačních místností pro žáky a studenty atd.) Pro ZŠ Na Líše bylo v této souvislosti účelově zažádáno o navýšení kapacity počtu žáků na počet, který převyšuje dokonce i kapacitu stavební. Také v případě převzetí naší základní školy ZŠ Horáčkova, vzhledem k jejímu školnímu vzdělávacímu programu vyžadujícímu velký počet dělených hodin, bude kapacita učeben naší školy naprosto nedostatečná.

Je proto s podivem, že má dojít k likvidaci školy s fungující koncepcí vzdělávání dětí od 3 do 18 let, která má navíc podle demografické studie, zadané zřizovatelem, zajištěn v budoucnu nárůst žáků ve spádové oblasti (předpokládaná výstavba bytů), čemuž již po dva roky nasvědčuje velký zájem o umístění dětí v naší MŠ (s velkým převisem).

V neposlední řadě pociťujeme rovněž jako křivdu a nekoncepční práci ze strany zřizovatele fakt, že žáci i zaměstnanci školy prošli již v loňském školním roce celoročním náročným procesem rekonstrukce dvou částí budovy, aniž by tušili, že druhá následující část rekonstrukce se stane záminkou pro likvidaci naší školy jako subjektu. Navíc se rekonstruovaná část budovy ( na jejímž vybavení se podílel nemalou částkou i Klub rodičů ) stala součástí prezentace naší školy pro budoucí i současné studenty a jejich rodiče, kteří se nyní, stejně jako my, budou cítit trvalým přesunem do jiné budovy podvedeni.

Chápeme samozřejmě, že určitá forma optimalizace školských zařízení v Praze 4 je nutná, měla by však být provedena promyšleně a po zralé úvaze. Pevně věříme, že naše argumenty budou důvodem pro revizi, podle našeho názoru neuváženého, cíleně ekonomického záměru, neboť o čem školství vlastně je? O společenském postavení, prestiži, funkcích a závratných výdělcích opravdu ne. Je o svědomí, lásce, přátelství, vytrvalosti, morálce a o dalších opravdu jiných, než ekonomických hodnotách. O chuti a schopnosti dělat práci, jejíž výsledky jsou málokdy vidět okamžitě.

Komentáře jsou uzavřeny.