Chronologie

Odpověď na interpelaci-7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

V Praze dne 8.ledna 2008 ZS/MB/7/08/DM

Vážený pane Hrdličko,
jako zástupce starosty městské části Praha 4, v jehož působnosti je oblast školství, Vám na základě vyžádání podávám následující písemnou informaci k dotazům vzneseným na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 14.12.2007.
K dotazu týkajícího se jmenování ředitelů škol a k organizačním změnám.
V případě, kdy dojde v důsledku organizační změny, v konkrétním případě sloučení škol realizovaném v rámci zřizovatelem schválené optimalizace školství, zaniká spolu se slučovanou školou analogicky i pracovní místo ředitele této školy a s tím související jeho odvolání z pracovního místa. Z platné právní úpravy (§ 73 zákoníku práce) vyplývá, pokud nejde o jmenování na dobu určitou, že odvoláním z pracovního místa pracovní poměr nekončí. Zaměstnavatel, v daném případě organizace přejímající práva a povinnosti organizace slučované, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je ze zákona povinna podat zaměstnanci návrh na jeho další pracovní zařazení odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Je jen na zaměstnanci, zda je ochoten vykonávat práci, která je mu zaměstnavatelem, tj. školou nabídnuta, nebo nabídnutou práci konat nechce. V takovém případě je dán výpovědní důvod pro nadbytečnost podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Tento zákonný postup nelze snad vnímat jako posun ředitele na jinou školu v rámci vyzkoušeného postupu při slučování škol, tak jak ve svém vystoupení zmiňujete.

Ke konkrétní situaci ve Škole Kavčí hory-Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840.  Ke dni 14.8.2007 se vzdal funkce ředitele Školy Kavčí hory Mgr. Radovan Bogdanowicz. Ředitel školy v souladu s platnými právními předpisy je jmenován do funkce zřizovatelem na základě výsledků v konkurzním řízení. Konkurz na funkci ředitele se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a o konkurzních komisích, v platném znění. Přihlásit se do konkurzu má právo každý uchazeč, který má předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů), tedy i bývalý ředitel školy, který byl z funkce odvolán v důsledku organizační změny nebo který se funkce vzdal.
Rada MČ Praha 4 na svém 10.zasedání dne 16.5.2007 pod číslem jednacím 10R-279/2007 rozhodla nepokračovat v realizaci záměru optimalizace týkající se První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 a Školy Kavčí hory-Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840. Toto usnesení je i nadále platné a rozhodnutí Rady MČ Praha 4 ve výše uvedené věci stále trvá.

V této souvislosti Rada MČ Praha 4 vyhlásila, v souladu s § 166 školského zákona, konkurzní řízení na funkci ředitele uvedené školy. “ Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení.“

Chápeme, že obsazování místa ředitele školy je velice citlivá záležitost, která se bezpochyby dotýká jak zaměstnanců Školy Kavčí hory, tak nepřímo i žáků školy a jejich rodičů. Pokud se do tohoto konkurzního řízení přihlásí i ředitel základní školy, která byla sloučena a jehož místo sloučením zaniklo, je to pouze jeho rozhodnutí, které je nutno respektovat.

K přesunu některých kompetencí z odboru školství a kultury sděluji: Organizačním řádem Úřadu městské části Praha 4 ze dne 23.5.2007 byly ošetřeny změny kompetencí Odboru školství  a kultury MČ Praha 4 a Odboru majetku obce MČ Praha 4 v tom smyslu, že výkon vlastnických práv k nemovitostem, s výjimkou bytového fondu, byl soustředěn právě na zmíněný odbor majetku obce.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že shora uvedené skutečnosti naplňují obsah vznesených dotazů. Současně Vám děkuji za zájem o problematiku školství městské části Praha 4.

S pozdravem
MUDr.Michaela Bartáková
zástupce starosty


14.12.2007 – úryvek z jednání zastupitelstva MČ Prahy 4
Pan Michal Hrdlička: Dobrý večer. Já se jmenuji Michal Hrdlička a mám dotazy opět ke školství. Asi před půl rokem po první mírné medializaci problémů a nejasností, které se týkaly osudu školy Kavčí hory, též známé jako škola K sídlišti, jakoby se rozruch kolem této školy uklidnil a utichl. Působí to dojmem, že je to záměrně a jen dočasně, aby rodiče žáků na svoje obavy zapomněli a nezajímali se již o dění kolem té školy tak intenzivně.
Poslední dny a týdny ale rozruch opět propuká, a to zejména v souvislosti s obsazováním místa nového ředitele nebo ředitelky a více signálů nám říká o tom, že na ředitelské místo může být nebo bude odpovědnými orgány městské části Praha 4 dosazen některý z ředitelů nebo ředitelek, kteří jsou k městské části vstřícní a již v minulosti přesvědčili, že jsou ochotni a schopni zrušit, sloučit nebo přestěhovat vlastní školu.
V roce 2008 dochází ke slučování školy Jánošíkova, školy U Krčského lesa, čili zaniká jedno ředitelské místo, takže jsou další obavy z přesunů ředitele, ředitelky z již sloučené školy na zatím nesloučenou a nepřestěhovanou školu Kavčí hory. Podle vyjádření rodičů žáků z krčských škol byl celý proces slučování doprovázen – a teď citace – záměrným nedostatkem komunikace, konec citace, mezi vedením škol a rodiči, a rodiče tedy nemohli svoje děti účinně bránit a postoje městské části a svoje medializovat.
Další obavy jsou i z postupu již vyzkoušeného, uskutečněného na slučování škol Na Pankráci a Sdružení, čili postup příchod ředitelky, přechod žáků z jednoho objektu do druhého, žádost o navýšení kapacity, schválení navýšení, opuštění budovy Základní školy Na Pankráci, tvrzení radnice, tuto budovu nevyužívat komerčně, a pronájem části budovy soukromé instituci. Máme sice ústní přísliby některých zastupitelů, že škola se rušit nebude, nicméně kde a jak bude výuka probíhat, tyto přísliby neřeší.
Rádi bychom od odpovědných zastupitelů a orgánů městské části dostali zcela jednoznačné a nezpochybnitelné ujištění, že podobný postup dosazení nového ředitele nebo ředitelky, přesunu, rušení, slučování se nepřipravuje a ani neproběhne. Zatím děkuji. Prosím též o písemnou odpověď.
Druhý krátký dotaz – pokud se nevejdu do dvou minut – bude pravděpodobně na paní místostarostku Bartákovou, protože na minulém zastupitelstvu jsem se ptal na přesun některých kompetencí z odboru školství a kultury, na které jsem doteď nedostal odpověď. Čili zase opakuji: V průběhu dubna došlo k přesunutí kompetencí z odboru školství a kultury, šlo o kompetence na vydávání souhlasu pronajímatelů s uzavřením podnájemních smluv, zodpovědnost za aktualizace pasportů, případně jak se podílet na tvorbě investičního kapitálu. Čili kam byly tyto kompetence přesunuty a kdo za ně má odpovědnost. Opět prosím o písemnou odpověď. Všechno. Děkuji.
Ing. Staník: Já vám děkuji. Paní Bartáková chce reagovat.
MUDr. Bartáková: Já zareaguji na vaše dotazy. Děkuji za otázky. Poprosím, abyste příště formuloval jasně svoje dotazy, aby to bylo srozumitelné. Jednak srozumitelný přednes – krátké otázky, protože podle vašeho projevu pak není zcela jasné, zda formulujete dotazy a na co se chcete zeptat. Na otázky bude odpovězeno písemně. Jinak co se týká školy Kavčí hory, je tam velice dobrá spolupráce se současnou zastupující ředitelkou. Je vypsáno regulérní výběrové řízení, které bude probíhat v příštím týdnu, první kolo výběrové řízení, kam se přihlásí jednotliví uchazeči. V podstatě každý, kdo splňuje požadavky výběrového řízení, má otevřenou cestu k tomu, stát se ředitelem školy Kavčí hory. Reakci na ostatní otázky dostanete v zákonném termínu v podobě písemných odpovědí.


8.11.2007 – Proběhla schůzka školy, stavební firmy, rodičů a zástupců městské části včetně pana starosty. Stavební firma informovala, že stavba probíhá v souladu s časovým plánem. Pan starosta zase informoval o vypsání výběrového řízení na pavilon D. Výsledkem jednání byla domluva starosty, stavební firmy a školské rady na zástupci školské rady, který bude  moci stavbu sledovat. Rodiče se tak se svými dotazy ohledně rekonstrukce, mohou obracet na členy školské rady Ing. Martinu Adamcovou či Ing. Martinu Hamplovu, které budou o průběhu stavby informovány.
Dále informoval o plánu vybudovat na školním hřišti, hřiště víceloúčelové, a zároveň o zkoumání varianty vybudovat na školním hřišti 2 patrové garáže, z důvodu nedostatku parkovacích míst. Natož rodiče reagovali slovy, že o 200 m dále je parkovací dům a spousta parkovacích míst jistě vznikne pod budovanými administrativními budovami. Zároveň se rodiče dotázali, zda-li by nebylo vhodnější pro víceúčelové hřiště využít spíše prostor ZŠ Plamínkova. Ani na jednu z těchto připomínek rodičů, nebylo nikým z městské části odpovězeno.


1.11.2007 – úryvek z jednání zastupitelstva MČ Prahy 4
Pan starosta:  Já se omlouvám, nejste přihlášena do diskuse. Jsou tady další  zástupci veřejnosti. Je tady paní Edita  Procházková?  Takže pan Hrdlička.
Pan Hrdlička :  Dobrý den.  Jmenuji se  Hrdlička a měl bych tu několik dotazů speciálně na odbor školství a kultury. Jedná se o rekonstrukci školy Kavčí  Hory k ulici K sídlišti,  kde minulý školní  rok skončil o  několik dní dřív. Ředitel to zdůvodňoval tím, že je třeba  urychleně vyklidit školu, aby mohla vypuknout rekonstrukce a co  nejvíc se toho udělalo během července a srpna.
Školní rok skončil dřív a rekonstrukce nevypukla 1. července a pořádně se tam začalo dělat až v průběhu srpna.  Čili proč  došlo k několikatýdennímu skluzu, kdo je za to zodpovědný, jaký tento skluz má důvody, když ředitel celkem logicky zdůvodňoval, proč by se škola měla   vyklidit,  proč by měl školní rok skončit dřív?
Druhá věc, poměrně důležitá –  jaký je skutečný záměr, skutečný záměr MČ Prahy 4 s budovou školy v ulici K Sídlišti, kde je škola Kavčí Hory. Ty jednotlivé informace jsou skutečně tak nezřetelné, tak komplikované a nikdo nebyl schopen říct –  ano, skončí rekonstrukce, škola se tam vrátí,  první, druhý, třetí stupeň a bude to    pokračovat. Čili na tohle bych prosil teď jasnou odpověď. Všichni víte,  když jsou nejasnosti, jak to dopadá, jaké nechutné věci se dějí v Praze 5, Buďánka s taneční akademií.
A další věci – myslím, že v průběhu dubna došlo k přesunutí kompetencí z odboru školství a kultury. Byly to kompetence na vydávání souhlasu pronajimatele s uzavřením podnájemních smluv, zodpovědnost za  aktualizaci pasportů, případně, jak se podílet na tvorbě investičního výhledu. Kam  tyto kompetence byly přesunuty a kdo za ně teď má zodpovědnost? Děkuji.
Pan starosta: Děkuji, asi na část toho budu reagovat. Musím říci, že ZŠ K Sídlišti, resp. veřejnost může být s ohledem na návrhy koncepce školství nervózní. Nicméně už jsem minimálně ve dvou nebo ve třech dopisech reagoval s tím, že pokud budu starosta MČ Praha 4, tak  udělám vše pro to, aby se k 1. září děti ze střední školy, které jsou dneska v dočasných prostorách ZŠ Na Líše,   vrátily do ZŠ K Sídlišti.
Vzhledem k tomu, že mám  v kompetenci investice, tak už jsem sám  dvakrát navštívil kontrolní den, abych si ověřil, že rekonstrukce probíhá podle harmonogramu.  Ten kontrolní den byl například dneska, takže dneska jsem tam byl. Dneska zastupující ředitelka paní Pondělíčková –  mám dojem, že se  jmenuje Pondělíčková –  mi konstatovala, že styk stavby a dětí je bezproblémový a bezchybný ze strany stavebního dodavatele. Stavba, stavební dozor náš, tedy městské části mi potvrdili,  že nedochází k žádnému skluzu v harmonogramu a že děti se tam v průběhu června vrátí.
Nad rámec toho byl domluven termín dne otevřených dveří pro veřejnost na 11. 11. v 7.30, kdy proběhne  s rodičovskou veřejností prohlídka té rekonstrukce. Jenom tady důrazně připomínám, že pohyb na stavbě bude podléhat určitým pravidlům,  to znamená, že ta veřejnost, která tam přijde, bude mít pevné podrážky, obuv, bude muset podepsat  revers, že tam jde na svou vlastní odpovědnost a bude mít na hlavě helmu. Tam proběhne kontrolní den, který bude mimořádný, protože prosím pěkně,  uvědomte si, že kdybychom tyto záležitosti měli řešit touto cestou, tak městská část je  dneska  investorem asi sedmi nebo osmi školských zařízeních a skutečně  ničemu nepomáhá akce  tohoto druhu. Proto říkám, že je to výjimečně a byl hrozně rád, aby to bylo považováno za precedens.
Pokud dojde k informaci, že ta stavba má skluz,  měsíční, dvouměsíční z nějakého důvodu, tak pak prosím, pojďme to řešit aktivně, ale dneska tam žádný skluz není.  A pokud chcete, tak v 7.30  11. 11. – říkám správně ten termín?  –  pardon, tak 8. 11. – omlouvám se – 8. 11.  v 7.30 je tam na žádost rodičovské veřejnosti schůzka. Bude tam přítomen vedoucí odboru investic pan ing. Šebesta, já tam asi přijdu o chvíli později, protože vozím děti do školy, ale tam proběhne ta schůzka, tam proběhne ověření toho.
Stavba je živý organismus. Myslím si, že   návrh veřejnosti byl takový, aby se veřejnost zúčastňovala každého kontrolního dne, to já  považuji za naprosto nevhodné postupovat tímto způsobem, protože to jsou technické věci, které se tam probírají. Například si můžeme říct, že s ohledem na osiky,  které jsou v prostoru před budovou, tak tyto osiky nám potrhaly kanalizaci, takže se tam bude muset nad rámec této rekonstrukce dělat  úprava  kanalizačního řadu.  Ale to prostě nepatři podle mne k diskusi mezi školskou veřejností a radnicí MČ Praha 4. To je technický problém, ale říkám,  tady žádný skluz není.
Budeme  teď vyhlašovat, pokud jsme nevyhlásili  již, zakázku rekonstrukce  pavilonu D, kde došlo k přeprojektování toho prostoru, a i to se budeme snažit dokončit, nebo budeme tlačit dodavatele, aby  to bylo dokončeno do června  příštího roku tak,   aby se tam děti zase mohly přestěhovat. A ono to tak nemusí být, ten pavilon D nemusí být dokončen, ale   zase nebude to na straně  MČ, protože pokud se do toho výběrového řízení přihlásí více uchazečů, což samozřejmě předpokládáme a pokud nějaký uchazeč vznese námitku na průběh výběrového řízení a dá to k Úřadu pro hospodářskou soutěž, tak ten pavilon D nebude dokončený. To znamená já tady říkám uděláme všechno pro to, aby to tak bylo, ale neovlivníme ty okolnosti okolo, jako statiku toho objektu nebo proces výběrového řízení.
Já jsem  zadal úkol, a to píši také paní Adamcové, která je dovolena do vaší školské rady, že rada MČ chce vyhlásit výběrové řízení na uvolněné prostory ZŠ K Líše, to znamená těch deseti učeben, které tam dneska užívá Střední odborná škola tak, aby radnice dala jasný signál, že my nemáme zájem na tom,     aby děti tam zůstaly, jak píše paní Adamcová, na věky. Takže jestli vám stačí taková odpověď, tak ještě dám slovo paní doktorce Bartákové.
MUDr. Michaela Bartáková:   Děkuji za slovo a  děkuji za dotaz. Jelikož  dotaz se dotýkal více odborností, více kompetencí, tak pan starosta zodpověděl první část, která se týká investic a celkové rekonstrukce přístavby školy tak, jak to má  ve své kompetenci.  Já vám teď mohu říci  zde na místě, co se týče školského odboru, tak samozřejmě škola bude nadále fungovat tak, jak je vedena, čili  zřízena městskou částí. Budeme podporovat  v podstatě výukový program tak, jak  ředitelka školky nebo jak škola je vedena.
Samozřejmě máme zájem na kvalitním průběhu rekonstrukce a i na tom, aby děti mohly působit dál v nových a moderních prostorách té školy,  takže bych tady chtěla zdůraznit i tu  pozitivní  stránku věci, proč se MČ snaží školy  rekonstruovat. Víme, že ředitelé třeba ostatních škol na městských částech mají zájem i o  rekonstrukce škol svých, to znamená sami žádají, aktivně  spolupůsobí a snaží se  s námi spolupracovat a přejí si právě, aby ta jejich škola prošla rekonstrukcí. Takže tady bych chtěla  trošku jako podtrhnout i ten pozitivní aspekt, jako co může být lepšího pro děti, pro jejich působení ve škole než vlastně nově zrekonstruovaná, opravená a moderní škola.   Děkuji.


Září 2007 – dotaz rodičů na MČ ohledně záměru vybudování 2patrových garáží na školním hřišti. Odpověď – je to ve stadiu zkoumání.


30.8.2007 – druhé jednání s místostarostou Bartákovou, společně se zastupitelkou Staňkovou, zastupitelem Kuchařem, rodiči a školskou radou. Z jednání vyplývá, že otázky ohledně rekonstrukce a tím i návratu střední školy je nyní možno diskutovat pouze s panem starostou nebo investičním odborem. Na otázky ohledně podpory dalšího rozvoje školy Kavčí hory jsou naprosto neurčité odpovědi.


18.7.2007 – první jednání rodičů s nově jmenovanou místostarostou Bartákovou, která v prvních chvílích projevuje zájem o školství a rekonstrukci a starostou Horálkem, jenž poprvé vyslovuje nápad se stavbou garáží na pozemku školního hřiště.


počátek července 2007 – místostarosta Krištof odstupuje


6.6.2007 – nová petice předána starostovi


30.5.2007 – demonstrace za zachování školy Kavčí hory před radnicí


20.5.2007 – vzniká nová petice za zachování existence a další rozvoj školy Kavčí hory


17.5.2007 – návštěva pana Krištofa a pana Kuchaře ve škole, kde potvrdili rozhodnutí rady prozatím v optimalizaci na naší škole nepokračovat. Avšak odpovědi ohledně návratu střední školy byly naprosto vyhýbavé.


16.5.2007 – tisková zpráva rady městké části Prahy 4.
Rada čtvrtého pražského obvodu dnes projednala záměr optimalizace základních škol Prahy 4. a rozhodla nepokračovat v ní u subjektů První jazyková základní škola v Praze 4 Horáčkova 1100, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840, ZŠ Školní 700 a ZŠ s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Na Planině 1393.


13.5.2007 – předány všechny tři petice (petice rodičů, pedagogů a studentů školy Kavčí hory) na městskou část Praha 4.


Duben 2007 – Horáčkova nesouhlasí  se stěhováním na úkor školy Kavčí hory. Roste odpor rodičů, studentů a zaměstnanců jak školy Kavčí hory tak ZŠ Horáčkova.


23.4.2007 – první informace (především od rodičů ze školy  Horáčkova) o plánované takzvané optimalizaci školství, jenž předkládá místostarosta Krištof. Optimalizace se má týkat také školy Kavčí hory. Dle zpráv se jedná o trvalé odsunutí střední škola a po rekonstrukci uvolnit budovu ZŠ Horáčkova. Okamžitě je sepsána první petice rodičů, studentů a zároveň zaměstnanců školy.


Komentáře jsou uzavřeny.