Zápis z jednání Hlavního výboru Klubu rodičů ze dne 5. 10. 2022

Přítomni: J. Kulhavá, L. Kovářová, E. Jelínková – Kudějová, J. Kubešová

Omluveni: T. Černá, M. Škopková

  1. Příprava voleb do HV Klubu rodičů
  2. Projednání plánu činnosti a investic na školní rok 2022/2023.
    Spolek se bude podílet na organizaci a zabezpečení Vánoční akademie, maturitního plesu a Zahradní slavnosti.
    Spolek bude i nadále podporovat výchovně vzdělávací aktivity školy. Především podporou účasti žáků v soutěžích a projektech, podporou zkvalitňování a zlepšování IT vybavení na škole s akcentem na pravidelnou obměnu IT učeben, rozšiřováním zařízení pro audiovizuální projekci. Spolek i nadále podporuje čtenářskou gramotnost a environmentální směřování školy.
  1. Projednání podnětů rodičů.
  2. Činnost školy v období září–prosinec 2022.
  3. Schválení čerpání z fondu KR na podzim roku 2022.

Zapsala
J. Kolářová

Komentáře jsou uzavřeny.