Stanovy spolku Klub rodičů při Škole Kavčí hory

Klub rodičů při Škole Kavčí hory –  K Sídlišti 840, Praha 4, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Klub rodičů při Škole Kavčí hory –  K Sídlišti 840, Praha 4, z. s. má své sídlo v Praze, na adrese Praha 4, PSČ 140 00, K Sídlišti 840.

 Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je podpora a všestranný rozvoj Školy Kavčí hory, K Sídlišti 840, Praha 4. K dosažení tohoto účelu se sdružují rodiče/zákonní zástupci žáků, zletilí žáci a ostatní fyzické a právnické osoby, které se zajímají o činnost školy a podporují výchovně vzdělávací práci školy. Tento účel je naplňován na základě vzájemné důvěry, rovnoprávných partnerských vztahů a spolupráce s vedením školy při komplexním výchovném působení na žáky a při vytváření podmínek pro zajištění výchovně vzdělávacího procesu ve škole.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:

 1. podílení se na podpoře realizace výchovně vzdělávací koncepce školy,
 2. spolupráce na materiálním, hospodářském a personálním zajištění ZŠ,
 3. podpora provozu školy, hygienických a stravovacích podmínek a celkového prostředí školy,
 4. podpora zájmové a odborné činnosti žáků školy,
 5. podpora pedagogických a nepedagogických pracovníků školy,
 6. podpora při řešení výchovných problémů,
 7. podpora komunikace mezi vedením školy a rodiči žáků školy,
 8. popularizace dobrých výsledků činnosti školy na veřejnosti,
 9. poskytování příspěvků na společenské, sportovní, kulturní, vzdělávací a další aktivity školy,
 10. poskytování pomoci při organizaci akcí školy,
 11. zajišťování sponzorských, dárcovských, nadačních, dotačních a dalších příspěvků ve prospěch spolku a jeho činností,
 12. provozování dalších činností souvisejících s posláním spolku.

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let (rodiče/zákonní zástupci žáků navštěvujících školu, zletilí žáci i další fyzické a právnické osoby, které se zajímají o činnost školy a podporují výchovně vzdělávací práci školy. Členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené Výborem spolku a po zaplacení členského příspěvku.
 2. Člen spolku má právo:
  • účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit Radu spolku,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku.
 3. Člen spolku má povinnost:
  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  • hradit členské příspěvky v dohodnuté výši a stanoveném termínu.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena Hlavnímu výboru spolku,
  • úmrtím člena,
  • zánikem spolku,
  • vyloučením člena Výborem pro porušení stanov, závažného porušení či neplnění povinností člena spolku, neuhrazením členských příspěvků v dohodnuté lhůtě (do 31. 10. daného školního roku, případně do 10 dnů po podání členské přihlášky).
 5. Spolek vede seznam členů. Člen je do seznamu členů zapsán do 10 dnů po jeho přijetí za člena. V seznamu se uvede jméno a příjmení člena, jeho bydliště, datum přijetí za člena, datum a způsob ukončení členství. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán. Za vedení seznamu členů odpovídá pověřený člen Výboru. Seznam je pro členy přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě. Třetím osobám seznam členů není zveřejňován.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. rada spolku,
 3. výbor spolku,
 4. předseda.

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  • volí členy Rady spolku (zástupce rodičů jednotlivých tříd/třídní důvěrníky) a odvolává je,
  • bere na vědomí zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
  • bere na vědomí rozpočet spolku na další rok,
  • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  • rozhoduje o zániku spolku.
 2. Členská schůze dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 3. Zasedání Členské schůze je svoláváno Výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání členské schůze zasílá Výbor členům spolku prostřednictvím rozhraní Bakaláři nebo elektronickou poštou na adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 20 dní před termínem konání. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 10 dní před konáním Členské schůze zasílá Předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 5. Člen může na zasedání zastupovat při hlasování jiného člena spolku na základě písemně udělené plné moci. Jeden člen může zastupovat při hlasování nejvýše 3 členy.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání Členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII

Rada spolku

 1. Rada spolku je orgán delegátů členů spolku. Tvoří ji zástupci rodičů jednotlivých tříd, třídní důvěrníci.
 2. Členové Rady spolku jsou voleni Členskou schůzí na funkční období tří let. Opakovaná volba je možná.
 3. Každý člen Rady spolku je oprávněn zastupovat rodiče pouze jedné třídy.
 4. Jednání Rady svolává a řídí její předseda, který je Radou zvolen na období tří let. Opakovaná volba je možná.
 5. Rada spolku je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů.
 6. Rada spolku zejména:
  • volí a odvolává členy Výboru,
  • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
  • schvaluje rozpočet spolku na další rok,
  • zajišťuje komunikaci mezi Výborem a Členskou schůzí.
 7. Rada spolku se schází nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji. V zápise z jednání se uvede u jednotlivých rozhodnutí odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání se zašle do pěti dnů po jeho vyhotovení mailem všem členům Rady spolku
 8. V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům Rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady spolku. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda.
 9. Jednání Rady se mohou její členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

Čl. VIII

 Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Má pět členů.
 2. Členové Výboru jsou voleni Radou spolku na funkční období tří let. Opakovaná volba je možná.
 3. Pokud se uvolní místo člena Výboru, může Výbor kooptovat na uvolněné místo člena, a to do doby, než bude Radou spolku zvolen nový řádný člen.
 4. Pokud by počet členů Výboru poklesl pod minimální počet tří osob, je předseda nebo nejstarší člen Výboru, není-li předsedy, povinen bez zbytečného prodlení svolat mimořádnou Radu spolku k volbě nových členů Výboru.
 5. Výbor zejména:
  • koordinuje činnosti spolku,
  • projednává a schvaluje rozpočet spolku a plán činnosti na následující kalendářní rok před tím, než jsou předloženy Radě spolku,
  • zpracovává a Radě spolku předkládá roční účetní závěrku,
  • zpracovává a Radě spolku předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
  • rozhoduje o přijetí a vyloučení členů,
  • svolává Členskou schůzi,
  • vede seznam členů spolku,
  • rozhoduje o výši členských příspěvků na další rok,
  • vydává vnitřní předpisy spolku.
 6. Výbor je usnášeníschopný a rozhoduje nadpoloviční většinou členů.
 7. Výbor jmenuje ze svého středu předsedu, též je v jeho kompetenci předsedu odvolat. Předseda svolává a řídí zasedání Výboru.
 8. Výbor se schází nejméně 2x ročně, v případě potřeby častěji. V zápise z jednání se uvede u jednotlivých rozhodnutí odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání se zašle do pěti dnů po jeho vyhotovení mailem všem členům Výboru.
 9. V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům Výboru. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru spolku. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda.
 10. Jednání Výboru se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

Čl. IX

Předseda

 1. Předseda Výboru je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek navenek. Jménem spolku se podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.
 2. Předseda je se souhlasem Výboru oprávněn pověřit zastupováním spolku jiného člena Výboru (místopředseda, hospodář). Tito pověření členové mohou zastupovat spolek navenek a samostatně za něj podepisovat.
 3. Předsedu volí a odvolává Výbor na funkční období tří let.  
 4. Předseda je odpovědný Výboru za plnění jeho rozhodnutí, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 5. Předseda svolává Výbor a připravuje podklady pro jeho jednání.

Čl. X

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Příjmy spolku jsou zejména:
  • členské příspěvky, jejichž každoroční výši určuje Výbor,
  • dary, granty a příspěvky právnických a fyzických osob,
  • výnosy majetku spolku,
  • příspěvky z veřejných rozpočtů,
  • příjmy z vlastní činnosti, akcí.
 3. Hospodaření se řídí ročním rozpočtem, který připravuje Výbor a schvaluje Rada spolku.
 4. Roční účetní závěrka spolku je schvalována Radou spolku.
 5. Zisk spolku je používán k rozvoji aktivit spolku a k úhradě nákladů spojených se správou spolku. Nemůže být rozdělován členům spolku ani členům jeho orgánů, případně jiným osobám.
 6. Kontrolu hospodaření provádí osoba pověřená Výborem. Zprávu o výsledcích kontroly schvaluje Rada spolku.

Čl. XI

Zrušení a zánik spolku  

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Rozhodnutí o zrušení přijímá Členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Členská schůze při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 3. Likvidátor sestaví soupis majetku spolku, který zpřístupní v sídle spolku. O zveřejnění soupisu majetku vyrozumí členy spolku.
 4. Likvidační zůstatek bude dle rozhodnutí Výboru převeden na jinou neziskovou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 5. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky dne 27. 1. 2017.
 2. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna Členská schůze.
 3. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry spolku občanským zákoníkem.
 4. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze 21. 11. 1991.

 

V Praze dne 5. 10. 2016

 

Komentáře jsou uzavřeny.